Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

Van Teyens Fundatie

De stichting heeft ten doel:

 

a. het steunen van algemeen nut beogende organisaties en instellingen (al dan niet met een formele "ANBI"-status),

    werkzaam op kerkelijk, sociaal, maatschappelijk en medisch gebied, ten dienste van de verzorging, huisvesting,

    gezondheidszorg, welzijn en andere levensbehoeften van inwoners van de huidige gemeente Opsterland en naaste

    omgeving; 
 

b. het steunen algemeen nut beogende organisaties en instellingen (al dan niet met een formele "ANBI"-status),

    die de gelegenheid bieden aan in de huidige gemeente Opsterland en naaste omgeving woonachtige jongeren en        van uitkeringen afhankelijke ouderen, om door middel van het volgen van een (vervolg)opleiding, studie of    (her)scholing,

    zich een zelfstandige plaats in de maatschappij te verwerven, respectievelijk het steunen van daarvoor in aanmerking

    komende personen rechtstreeks;

c. de instandhouding van “het Fundatiehuis” als monumentaal gebouw, bij voorkeur door verhuur aan een organisatie of

    instelling, werkzaam ten dienste van het hiervoor onder a genoemde. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kan de

    instandhouding ook worden gewaarborgd door commerciële verhuur aan een commerciële marktpartij. De doelstelling

    tot instandhouding van het "Fundatiehuis" vloeit rechtstreeks voort uit de opdracht van de legataris in het testament

    waarbij de stichting in het leven werd geroepen; 

d. de zorg voor de instandhouding en het onderhoud in goede staat van de familiegraven van de oprichters van de stichting
   op het kerkhof te Beetsterzwaag, met zerken, hekwerk enzovoort.