Contact

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Vind ons op facebook

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten

O.V.B.O

Van Harinxmaweg 20

9246 TL Olterterp

admin@beetsterzwaagnatuurlijk.nl

________________________

1/5
HET KONINGSDIEP (een beek met veel gezichten)

 

Een rivier die zoveel namen heeft, dat moet wel iets bijzonders zijn. De kronkelende waterbedding die tot ver in de middeleeuwen uitmondde in de Middelzee heetBoarn (Boorne), It Alddjip (Ouddiep) of Koningsdiep. Het Koningsdiep drukte door de eeuwen heen een onuitwisbaar stempel op het landschap dat nog altijd wordt gekenmerkt door een afwisseling van akkers, weilanden, venen, moerassen, heidevelden en bossen. Op de zandruggen ontstonden boerendorpen en voorname landgoederen zoals bij Beetsterzwaag en Bakkeveen. In het beekdal dolven arbeiders het veen en legden de kiem voor veenkoloniale plaatsen. De streek was de bakermat van sociale strijd en bron van emancipatie. Het is een gebied met vele gezichten, rijk aan natuur en cultuur. Een goed bewaard geheim dat om een nadere ontdekking vraagt. De schatkamer Koningsdiep zet haar deuren open. U bent van harte uitgenodigd.

Omliggende natuur

Het Koningsdiep ontspringt ten noordoosten van Bakkeveen. Kronkelend baant het zich een eigen weg langs Oldeboorn, Beetsterzwaag, Irnsum, Nes, Akkrum en Oude Schouw. Aan het rivier zijn allerlei bijzondere landschappen te zien. Prachtige Friese landerijen, historische panden, sfeervolle dorpjes en rustige natuur.
 

Geschiedenis van het Koningsdiep

 

Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam de zee tot het huidige Beetsterzwaag. De Boorne stroomde ten zuiden van het dorp de zee in. Ongeveer 7.000 jaar geleden was er een inham tussen Terschelling en Vlieland, met ten zuiden van de strandwal een kleiner wad met een strook veen langs de oevers. Die inham liep, richting Beetsterzwaag, bij hoogwater onder. Op het zuidelijkste punt van die inham mondde de Boorne uit.

Ongeveer 4.000 jaar geleden was die inham verbreed en uitgediept met klei langs het water en een veenstrook aan de landzijde tussen Oldeboorn en Beetsterzwaag. Bij Akkrum liep die kleistrook in noordelijke richting. Dat is de reden dat de Boorne hier nu nog afbuigt naar het Noorden. 

Omstreeks 1200 was de Middelzee zover dichtgeslibd dat er voor de Boorne een afwateringskanaal naar het Sneekermeer moest worden gegraven. Bij Akkrum is het riviertje omgeleid vanwege het Leppa Aquaduct in de A32. Het stuk tussen Akkrum en Oude Schouw wordt Kromme Knilles genoemd. Na Irnsum heet de oude loop van de Boorne Mûzel en loopt door tot voorbij Rauwerd.